سلام من یک مینای دوماه دارم که دیروز پرای کتفش ریخت والان میبینم که اون قسمت را خیلی نوک میزند وآرام و قرار ندارد مشکل چیه