خرگوشم پشت پاهاش جایی که تا میشه موهاش ریخته و‌قرمز شده
چرا؟چیکارکنم؟