سلام يه جفت عروس مولد دارم كه چهارتا تخم گذاشتن هر چهارتا دراومد ولي دو تا شون مردن يكيشون هم خيلي خوب رشد كرده و تقريبا داره پر در مياره ولي اون يكي با اينكه جوجه دومه ولي خيلي ضعيف مونده و كوچيكه هنوز چشماشم باز نكرده چند روز پيش احساس كردم خيلي غذا تو چينه دونشه و مدفوع به مخرجش چسبيده موقع كندن مدفوع احساس كردم داره خون مياد كه بعد از كندن با بتادين محل رو شستم و چرب كردم
يه سورنگ كوچيك هم بهش روغن زيتون دادم به سرعت شكمش راه افتاد تا دو روز هم غذا ندادم تاكاملا چينه دونش خالي بشه بعد شروع كردم به دادن ارد نخود چي حل شده در اب ولي بعد از گذشت يك روز امروز ديدم چينه دونش باد كرده و يكمم غذا در داخل قسمت پايين ديده ميشه يكم ابليمو دادم بهش
ولي نميدونم مشكل اصلي از چيه لطفا كمكم كنيدددد