مینای من سرما خورده وصدایش به زور درمیآید چه کار کنم ۲ از اپن افتاده و پایش را زمین نمیگذارد آیا شکسته؟لطفا کمک کنید