باسلام ایا چوب باعث لطمه زدن به کف پای میشود کف پای بلبلمن دمل قهوای زده است که درد میکند وایا پادرد باعث شده قلب تند تند بزند