باسلام نشانه های گوارش چه می باشد وبدنش می خارد علت چه می باشد