باسلام بلبل اهوازی من دوتا کف پا درد می کند وکیز می کند وتپش قلب تند تند می زند وبدن می خارد وزیر کف پا لکه قهوه ای است اینگاری سوخته باشد وپا داغ است لطفا سریعا من را راهنمایی کنید باشکر