اگر می توانی از اکواریوم و محیط پیرامونش و ماهی ات عکس بفرست شاید نکته ای را ذکر نکرده باشی یا عامل دیگری دخیل باشد