قناریم یکی دوتا از پراش زده بیرون و خیلیم ساکت شده فقط میشینه رو نی و اصلا نمیخونه