چهار تا عروس هلندی ۴۵ روزه دارم که انگار اسهال گرفتن مدفوعشون خیلی شل شده گاهی فقط آب خالیه
گاهی هم بیشتر آب و وسطش یه رشته ی زرد یا سبزه البته هر چهارتاشون اینجوری نیستن انگار فقط دو تاشون اینجورین ودر ضمن پدر و مادرشون روزی یک یا دوبار بهشون غذا می دن چون ماده مجدد تخم گذاشته و اونا رو تخم خوابیدن
چکارشون کنم