سلام
من يك ماهي اروانا دارم كه چند روزي هست در ناحيه سيبيل هاش داراي جراحت و آسيب شده و تقريبا اون بخش سيبيل با پوستش از زير دهن جدا شده و زخم است كه در زير اين قسمت يك سري غده هاي ريزي ظاهر شده لطفا اگر اطلاعي دارين از راه هاي درمانيش بگين ممنون؟؟