سلام من مرغ عشق نرراباقناری ماده جفت کردم ودرحال حاضرتخم گذاشته آیاجوجه میشن دومرحله تخم گذاری کردمرحله اول چارتاتخم گذاشت که شکستشون دوباره جفتشون کردم که دوتاتخم گذاشته وقناری ماده الان یک هفته هس که روتخماخابیده احتمال داره جوجه بشن خیلی انتظارمیکشم که جوجه هاشوببینم آیاجوجه میشن هرکس اطلاعاتی میدونه جواب بده