بنده سرپرستی سگ خانگی ترجیحا داشهوند را قبول میکنم و با تعهد شرایط شمارو میپذیرم