تریر نر
بسیار مهربان _ دوستداشتنی و با انرژی به صاحبی دلسوز واگذار میگردد .

09125258964