عروس هلندیم خودشو پف میکنه و عطسه میکنه صداشم گرفته اسهالم داره
اولم که خریدمش اسهالش یکم سبز بود
هنوزم دونه خور نشده درست نمیتونم بهش دارو بدم.
تزریق مشکلی نداره؟اگه نه چه دارویی بهش تزریق کنم؟