حدود ۷ماهه دوتا عروس هلندی خریدم تو مغازم روز اول جفتگیریشونو دیدم تو مدت ۷ماهم حدود ۲۰ بار جفت گیری کردن تو لونم میرن ولی تخمی در کار نیست علت چیه