سلام من دو دیسکس ماده و یک دیسکس نر دارم که یکی از ماده ها با نر جفت خورده و تخم ریخته و توسط مانع ای از ماده دیگر جداشون کردم الان ماده تنها در حال تمیز کردن لوله پمپ اب می باشد و اماده برای تخم ریزی ایا می شود نر را از جفت جدا کرد و پیش ماده تنها گذاشت