گربه ام امروز همش تو لگنش می ره اما اجابت مزاج نمی کنه. مدام مقعدش را می لیسه اما چیزی بیرون نزده. فعالیتش خیلی کم شده. مدتیه گاه گاهی گوش و بدنش گرمه. ناهار نخورد اما شب آبگوشت و سینه مرغ با اشتها خورد... خیلی گربه ام برام عزیزه.. آیا موضوع نگران کننده آیه؟ بهش شیر بدم؟ فردا ببرمش دکتر؟ فکر کنم دیروز هم مزاجش عمل نکرده یا شاید اسهالی بوده...