لطفا بگیدچیکارکنم جفت بشن تگزاس باکس دارم ماده همش ازدست نرفرار میکنه!!!!!