سلام
یه بچه گربه ملوس با نژاد DSh منتظر یک سرپرست مهربونه، شناسنامه پزشکی هم داره
m.kazemi001@gmail.com
اگر سوالی بود از طریق ایمیل در دسترس هستم.