سلام ضمن عرض سلام
خواستم عرض کنم که همستر دوماهه ی من صدایی مانند جیغ مانند یا حالت خرخر داره و خیلی سریع به قول معروف کله پا میشه و در حالت ثابت گاهی اوقات میلرزه..همستر قبلی من بعد از سرماخوردگی مرد...میشه کمکم کنید...