سلام میخواستم ببینم شاه طوطی تا چند سالگی حرف یاد میگیره