من مرغ عشقهامو بصورت گله ای نگه داشتم اگه بخوام تو 15 روزگی جوجه ها به قفس انتقالشون بدم پدر مادر باز بهشون غذا میدن ؟