بسم الله الرحمن الرحیم

سلام . فنچ های من همش بچه های پسر به دنیا میارن

چه غذایی بدم بچه هاش ماده به دنیا بیان؟