سلام من. 9تا جوجه برهما سلطان کوشین دارم تغذیه چیا بدم بهشون برنامه غذایی میخوام