سلام من يه خرگوش لوپ نر بالغ دارم عقيم هم شده از بچگي بزرگش كردم الان يه مدته تا ميرم سمتش شديد حمله ميكنه و گاز ميگيره نظري داريد كه چيجوري درستش كنم اين عادت و بزاره كنار لطفأ


Sent from my iPhone using Tapatalk