دم ماهی ریش شده سرچ کردم نوشته بود از باکتریه و دارو آموکسی سیلین تجویز کرده بود. من دیر پیگیر موضوع شدم و از اونجا که واگیر داره میخواستم ببینم میشه دارو رو برای همه ماهیها با هم استفاده کنم. ضرری نداره؟ ضمنا یه گلدفیش دیگم سفیدک گرفته داروی اونو چی میشه با بقیه یجا انجام داد؟