بعد یه چیز دیگه تو اکواریوم هم میشه نگهداشت شپش نداره صوت زدنش واسه چیه لیس میزنه گشنشه چه وسایلی نیاز داره زیرش پوشال ریختم مشکلی نداره