این پرنده دوست داشتنی و البته سخن گو تنها زمانی به انسان خو گرفته و صدای او را تقلید می کند که از وقتی جوجه است توسط انسان بزرگ شود و به اصطلاح دستی گردد. پس اگر می خواهید مینایی داشته باشید که روی شانه هایتان نشسته و برای شما شیرین زبانی کند و اجازه بدهد که شما آرام نوازشش کنید، باید یک جوجه مرغ مینا را بزرگ نمایید.