سلام. یه جوجه گرینچیک سرلاکی دارم که چند وقته شرو کرده مدفوع خودشو میخوره. چطوری مقابله کنم و علت چیه؟