من ماهي فلاور دارم ديروز يه صداي ضربه شنيدم شب ديدم هد ماهي تو رفته و لباش بيرون زده دور لبشم ورم كرده از صبح هم اصلا غذا نخوردهه و گوشه گير شده بنظر شما چكار كنم