به منظور مطالعات ژنتیکی؛
انتخاب جنین گاو به عنوان مدل مناسب مطالعات سلول بنیادیپژوهشگران دریافتند جنین گاو بهترین راه مطالعه برای مطالعات تکوینی انسان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، مطالعه ای جدید در دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان در مونیخ مزیت های مطالعه انواع متعدد پستانداران برای درک بهتر تکوین اولیه پستانداران (از جمله انسان) را نشان داده است.

سال هاست محققین از تکنیک های ژنتیکی پیشرفته و مدل موشی برای مطالعه تکوین اولیه پستانداران استفاده می کنند.

اما در چند سال اخیر به لطف ظهور تکنولوژی ویرایش ژنی CRISRP/Cas۹، محققین توانسته اند ژنتیک بسیاری از پستانداران دیگر را نیز دستکاری کنند.

در مطالعه ای جدید در دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان آلمان، محققین به مقایسه سیستم مدل بلاستوسیست گاو، موش و انسانی پرداختند که ژن OCT۴ در آن ها حذف شده بود.

این ژن نقش حیاتی در خودنوزایی سلول های بنیادی جنینی تمایز نیافته دارد. با مقایسه این سیستم ها، محققین نشان داده اند که مدل گاوی در مقایسه با مدل موشی شباهت بسیار نزدیک تری به مدل انسانی دارد.

بنابراین، می توان جنین های گاوی را مدل جایگزین ایده آلی برای درک تکوین پستانداران دانست و با استفاده از آن به اطلاعات بسیار مناسبی در مورد تکوین انسان دست یافت.