من عاشق مرغ عشق هستم,اماده ی پذیرفتن یک جفت مرغ عشق....0939148270)