امروز تو خیابون یه پرستو دیدم که با بال های باز افتاده بودتو خیابون. اول فکر کردم مرده ولی بعد که تکون خورد برش داشتم تا ماشین نره روش. خلاصه بردمش خونه و یکم آب و یکم نون خشک گذاشتم جلوش. هنوزم پرواز نمیکنه. روی پا هاش نمی ایسته. با این مه وقتی رو دستم بود از دستم رفت بالا. بیشتر افتاده روی سینش. میخوام بدونم مشکلش چیه و چیکار کنم که خوب بشه؟ توی یه پست دیگه گفته بودند حشره بهش بدیم. مورچه بخوره خوبه؟