بچه گربه سبز سه رنگ بازیگوش سالم ۵ هفته ای به یک خانواده مطمین و با مسیولیت در تهران واگذار میشود.
این بچه گربه مادر نداشته و ما در حالیکه از سرما میلرزید پیداش کردیم . یک خانواده خوب که بتونه تو خونه ازش نگهداری کنه واگذار میشه به همراه غذا و خاک و ظرف مخصوص.
تماس با: ۰۹۱۹۶۲۹۴۸۲۰