بندرعباس- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به کشف و معرفی یک گونه عقرب جدید در جهان شد که به نام وی ثبت گردید.به گزارش
ایرنا از اعلام روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، رییس آزمایشگاه رفرنس (مرجع) تحقیقات عقرب موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تایید این خبر گفت: دکتر مهران شاهی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، پس از تحقیق و تفحص فراوان عقربی را، از نواحی بشاگرد به عنوان گونه جدید اعلام کرد.


نویدپور افزود: پس از بررسی عقرب و مقایسه آن با گونه های موجود در ایران، احتمال گونه جدید، تشخیص داده شد و به همین منظور جهت تایید به کشور چک ارسال گردید که در آنجا به عنوان گونه جدید تشخیص داده شد.


وی اضافه کرد: به پاس زحمات مهران شاهی محقق هرمزگانی، این عقرب به نام وی همی اسکورپیوس شاهی نام گذاری شد.