یکی از سرلاک های خانگی متداول برای جوجه مخلوط زرده تخم مرغ پخته با بیسکوبیت مادر و یا آرد است .
توجه:استفاده دائم از سرلاک خانگی برای جوجه ممکن است خطرآفرین باشد و بهترین غذای اصلی سرلاک آماده موجود در بازار مخصوص جوجه طوطی است.