ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺟﻠﺒﮏ اﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ Spirogyra و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺸﮑﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺮم و ﻟﺰج و ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ
ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ای ن ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم Spirogyra ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .
ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ : اﻏﻠﺐ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ) دو ﻫﻔﺘﻪ ( ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ
آّب ) ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺳﯿﮑﻞ ﻧﯿﺘﺮات ( ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻮک آﻣﻮﻧﯿﺎک
اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﻮر زﯾﺎد و ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ

ﺑﺎﺷﺪ .
روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی : ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را
ﺳﻪ روز ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮوز ﺳﯿﻔﻮن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
. ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﻮر را ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺑﻌﻼوه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻮودﻫﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ
و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ . اﮔﺮ
رزی ﺑﺎرب Barb) (Rosy ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد
اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺑﺎرب ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ
و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .
ﺑﻬﺘﺮه ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﺧﻮدﺗﻮن وارد
ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ رو از
ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮن ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﺴﻮاک ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رو ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری دﺳﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.