نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  کاربر تازه وارد

  محل سکونت
  Tehran
  نوع حیوان خانگی
  Aquarium
  تاریخ عضویت
  Oct 2016
  شماره عضویت
  20107

  آشنايي با ماهي تترا كاردينال

  زﯾﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﺘﺮای ﮐﺎردﯾﻨﺎل ، رﯾﻮﻧﮕﺮو در آﻣﺮﯾﮑﺎی
  ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  . ﻣﺎﻫﯽ ای ﮐﻮﭼﮏ ، ﺻﻠﺢ ﺟﻮ و دارای رﻧﮓ
  روﺷﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ
  . ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ دارای رﻧﮓ
  آﺑﯽ روﺷﻦ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺪن دارای
  رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ . ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ
  ﺑﺎ ﺗﺘﺮای ﻧﺌﻮن در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ
  ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺗﺘﺮای ﻧﺌﻮن ﮐﻤﺘﺮ
  از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺗﺘﺮای

  ﮐﺎردﯾﻨﺎل اﺳﺖ . آﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ
  ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،۱۱۳٫۴ ﭘﯽ ﻫﺎش اﺳﯿﺪی
  و دﻣﺎی ۲۲٫۵ ﺗﺎ ۲۷ درﺟﻪ ی ﺳﺎﻧﺘﯽ
  ﮔﺮاد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  . ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در آﮐﻮارﯾﻮم اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری ﻣﻼﯾﻢ در
  آﮐﻮارﯾﻮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از. ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﯿﺎن
  ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮدداری
  ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
  ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺶ ﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ
  ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن

  ﺻﻠﺢ ﺟﻮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد . ﺑﺮای
  ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﻫﺎش آب
  را در ﺣﺪود ۵ ﺗﺎ ۶ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﻧﻮر ﮐﻤﯽ در
  آﮐﻮارﯾﻮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده ﻣﻤﮑﻦ
  اﺳﺖ ﺗﺎ ۱۳۰ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻌﺪ از
  ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از آﮐﻮﻟﺮﯾﻮم
  ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮزادان در ﺣﺪود ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ، ﺣﺪودا ۵” روز از ﮐﯿﺴﻪ ی
  ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  ﭘﺲ. از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮزادان را ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﻣﯿﮕﻮی

  آب ﺷﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد . ﺑﺮای
  ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ
  ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﮕﻮی آب ﺷﻮر ، داﻓﻨﯽ ، ﮐﺮم
  ﻣﻨﺠﻤﺪ و اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده
  ﮐﺮد . ﺗﺘﺮای
  ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮔﻮراﻣﯽ ، داﻧﯿﻮ
  ، رازﺑﻮرا ، دﯾﺴﮑﺲ ، آﻧﺠﻞ ، ﮔﻮﭘﯽ ، ﭘﻼﺗﯽ
  ، ﻣﻮﻟﯽ و دم ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺳﺎزﮔﺎری دارد
  و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد . 2. #2
  همکار قدیمی بخش آکواریوم های آب شیرین

  محل سکونت
  تهران
  نوع حیوان خانگی
  دیسکس
  تاریخ عضویت
  Apr 2012
  شماره عضویت
  8397
  سلام
  لطفن قبل از ارسال جستجو کنید و از ایجاد تاپیک تکراری خودداری نمایید.

  http://www.parsipet.ir/showthread.php?t=435

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. فروش دوعددتترا نئون سیاه +تترا چشم قرمز+یک عدد زبرا+فایتر ماده.....
  توسط مبین فضل پور در انجمن آرشیو خرید و فروش ماهی و لوازم آکواریوم آب شیرین
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 26th June 2014, 12:09 AM
 2. خریدار 2 عدد فایتر ماده و غذای تترا فایتر و تتراگوپی
  توسط مبین فضل پور در انجمن آرشیو خرید و فروش ماهی و لوازم آکواریوم آب شیرین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 17th May 2014, 11:11 AM
 3. اسپلش تترا-Splash tetra- تترای پرنده
  توسط Ali.Aghaei در انجمن کاراسین ها - Characins
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 12th April 2014, 05:11 PM
 4. ده رمز آشنايي با اسب
  توسط saeedeh در انجمن رفتار شناسی اسب
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 11th January 2012, 10:06 PM
 5. زيبايي هاي شگفت انگيز و رويايي اعماق دريا
  توسط Morvarid* در انجمن تصاویر دنیای حیوانات
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 6th November 2011, 05:15 PM

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ