دراین بخش اشنایی با انواع بیماری ها و طریقه ی درمان ان ها توضیح داده میشود