- باتاگور کاچوگا (Batagur Kachuga)
به نظر می رسد که این لاک پشت گونه "باتاگور کاچوگا" لبخند می زند. این گونه زمانی در هند، بنگلادش و نپال بسیار دیده می شد اما پس از شکار این لاک پشتها برای استفاده از گوشت آنها و همچنین افزایش آلودگی آبهای محل سکونت این گونه در حال حاضر تنها یک گروه از این حیوانات در رودخانه چمبال واقع در قلب هند باقی مانده است.
2- Dermatemys mawii
این لاک پشت ساکن رودخانه های آمریکای مرکزی از زمان دایناسورها زنده است اما اکنون به دلیل تغییر عادت غذایی ساکنان این منطقه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. در حقیقت مردم این منطقه با شکار این حیوان در تالابهای بسیار دور، از گوشت آن در مراسم مذهبی بومی خود استفاده می کنند. این لاک پشت یکی از حدود 350 گونه لاک پشت آبهای شیرین است.