چه خزندگانی به سادگی دست آموز میشوند؟

تذکر : بین تک تک خزندگان از یک گونه خاص، تفاوت های فردی وجود دارد. من دو عدد مار ذرت (کورن) دارم که یکی از آنها بسیار دست آموز و رام است و من میتوانم هرکاری که میخوام با او انجام بدهم، اما مار دیگر بسیار خجالتی بوده و از لمس شدن توسط من متنفر است، گرچه من را به خوبی تشخیص میدهد. همیشه استثنائاتی وجود دارند!


- مارهای کورن (ذرت) (Corn snakes) و بیشتر گونه های دیگر مارهای رات (rat snakes)


- شاه مارها (کینگ) (King Snakes)


- شیرمارها (میلک) (Milk Snakes)


- بوآی فشاردهنده (Boa constrictors)


- لاک پشت گوش قرمز (Red eared sliders)


- لاک پشت های گازگیرنده (Snapping turtles) (البته نمونه های بزرگ آنها میتوانند گازهای وحشتناکی بگیرند.)- ایگواناها (Iguanas)


- بال پیتون ها (Ball pythons)


- برخی از مانیتورها، مانند مانیتور صحرایی (Savannah Monitors) که البته زمان زیادی نیاز دارد.


- پیتون بارمس (Burmese Pythons) (البته آنها رشد زیادی میکنند و این نکته باعث میشود که در دست گرفتن آنها دشوار شود و یک پیتون بارمس بالغ میتواند به سادگی خطرات جدی برای یک انسان به وجود آورد. در مجموع پیتون های بارمس گزینه مناسبی به عنوان حیوان خانگی که در آغوش گرفته شوند نیستند!)


- گونه های آمریکایی لاک پشت های جعبه ای