والی دست زدن به خزنده باید چگونه باشد؟ هر چند وقت یک بار میتوانم به خزنده ام دست بزنم؟

هرچه بیشتر خزنده تان را لمس کنید بهتر است، البته نه آنقدر زیاد که خزنده تان زمان کافی برای خوابیدن و غذا خوردن نداشته باشد. خصوصا خزنده های جدید باید به مدت چند روز و گاهی به مدت چند هفته تنها باشند تا بتوانند با وضعیت تازه آشنا شده و از نظر برنامه خواب و غذا به روال عادی نزدیک شوند. روزی دو بار لمس شدن به مدت کوتاه میتواند گزینه خوبی باشد. به رفتار خزنده خود دقت کنید، اگر مضطرب به نظر میرسد زمان در دست گرفتن او را کاهش دهید.

البته به خاطر داشته باشید که پروسه دست آموز شدن خزنده، در ابتدا برای او مقداری اضطراب به همراه خواهد داشت. پیش از شروع دست آموز کردن خزنده، مطمئن شوید که به خوبی غذا خورده و در جای خود ثابت شده است. در این زمان، چند روز آرام نبودن و در جای خود نبودن، برای او مضر نخواهد بود.