چگونه میتوانم محل دفع را به خزنده ام یا بدهم؟

شما نمیتوانید چنین کاری انجام دهید. بیشتر خزندگان از برنامه ثابت روزانه ای پیروی میکنند که شامل مدفوع کردن (و گاهی پنهان کردن آن) است. تکه ای کاغذ در محلی که معمولا خزنده شما در آنجا عمل دفع را انجام میدهد قرار دهید که انجام این عمل غالبا مفید است.

البته در این زمینه، استثنائات و افسانه هایی نیز وجود دارد : به عنوان مثال مانیتورهای آبی میتوانند محل دفع خود را یاد بگیرند و گکوهای پلنگی معمولا فقط در یک محل خاص این عمل را انجام میدهند. بسیاری از خزندگان تمایل زیادی به پنهان کردن و محو کردن آثار مدفوع خود دارند.