من چگونه بدانم که حیوان خانگی ام من و کاری را که میکنم دوست دارد یا خیر؟

«هیپوتالاموس» (Hypothalamus) قسمتی از مغز است که بیشتر احساسات ما از آن قسمت می آید. خزندگان نیز این قسمت را دارند بنابراین احساسات دارند. از آنجا که آنها قادر به صحبت کردن نیستند ما نمیتوانیم احساس دقیق و درست آنها را بدانیم.

اساسی ترین احساسات شامل ترس (fear)، پرخاش (aggression) و لذت (pleasure) است. من تاکنون نشانه و یا گفتگویی در این خصوص که خزندگان دارای احساسات نیستند و احساسات خود را بروز نمیدهند مشاهده نکرده ام. آنها از چیزی که از آن بترسند اجتناب میکنند، به چیزی که آنها را عصبانی کند حمله میکنند و به دنبال چیزهایی هستند که از آنها لذت میبرند.

اگر شما محلی مناسب و راحت برای خزنده خود فراهم کنید و کارهایی را انجام دهید که خزنده شما از آن لذت ببرد، بنابراین این حیوان، نسبت به شما تمایل و علاقه نشان خواهد داد و تمایل به بودن در کنار شما خواهد داشت.
[IMG]http://**********.org/modir/images/6y3e77bpso5r5s38x4tg.jpg[/IMG]


در یک شکل کلی و صریح میتوان عدم تمایل خزنده به خود را به این شکل متوجه شوید : خزنده سعی در فرار از شما یا گاز گرفتن شما داشته باشد.

با وجود اینکه احساسات خزندگان بسیار پیچیده است اما در خصوص وجود احساس «دوست داشتن» میتوانم در لاک پشت ها صراحتا این مورد را تایید کنم اما در خصوص خزندگان دیگر نمیتوان با این قطعیت سخن گفت. لاک پشت ها توانایی تشخیص افراد را دارند و بعضی افراد را به برخی دیگر ترجیح میدهند. من متوجه شدم که یکی از مارهای خانگی ام برخی از دوستانم را به هیچ وجه دوست ندارد و من هرگز دلیل این احساس او را متوجه نشدم.

یکی از دوستان من، یک لاک پشت کاملا اجتماعی داشت. او عنوان میکرد زمانی که بر روی زمین نشسته و مشغول کتاب خواندن بود، لاک پشتش به او نزدیک میشد و از پاهایش بالا میرفت و حتی گاهی تا 15 دقیقه بر روی پاهای او مینشست.
[IMG]http://**********.org/modir/images/4gn1dpy0mbbfuxe1sqt.jpg[/IMG]