آیا خزندگان اشخاص را تشخیص میدهند؟

گاهی اوقات بله، ولی نمیتوان این موضوع را به همه خزندگان تعمیم داد. لاک پشت ها در شناختن افراد، معروف هستند. برخی از مارها صاحبان خود را میشناسند و لمس شدن توسط برخی افراد را به برخی دیگر تشخیص میدهند.

مانیتورهای نیل (Nile Monitor) که در قسمت هایی از آفریقا یافت میشوند میتوانند افرادی را که به آنها غذا میدهند تشخیص دهند.