حیوان خانگی شما تمایل به در لمس شدن دارد اگر :


در صورتی که حق انتخاب داشته باشد، تصمیم به فرار نگیرد.


سعی در لمس نشدن توسط شما نداشته باشد.


در دستان شما به خواب رود.


اگر شما بایستید، در کنار شما بایستد.


در هنگام دیدن شما کاملا طبیعی و آرام به نظر برسد.


صدای هیس هیس ندهد و شما را گاز نگیرد.