ما در این جا میخوای بدانیم با کمترین هزینه میتوان چی وسایلی برای اکواریوم ساخت مثل باخاری پمپ هوا و... از شما در خواست میشود تمام تجربه های خود را در اختیار دیگران قرار دهید تا شاید استفاده کنند