بنا به ساختار بدنی که پردندگان دارند می توانند خود را در سرمای شدید زمستان گرم نگه دارند. اما گاهی همین پرندگان به خاطر سرمای شدید از دوستان خود برای گرم شدن به صورت دسته جمعی استفاده می کنند. آنها در کنار هم به صورت یک کلنی قرار می گیرند و گرما را به بدن هم و در کنار هم منتقل می کنند. همین امر باعث ایجاد صحنه های جالب در دنیای پرندگان می شود که شما در سایت ایران مطلب تعدادی از این عکس های جالب از حرکت دسته جمعی پرندگان رو مشاهده می کنید