بلبل سیشل

مناطق : آسیای جنوب شرقی جزایر سیشل

زیستگاه : جنگلهای کنار دریا و کوهای گرانیتی نیمه استوائی یا گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لارها . دانه​منبع پارسی پت